Uzmanlık Alanları – İTÜ Dr. Erol Üçer MÜZİK İLERİ ARAŞTIRMALAR MERKEZİ
Loading...

Uzmanlık Alanları

Kompozisyon

TANITIM

Kompozisyon bölümü, öğrencileri bestecilik kariyerlerine hazırlamak için gerekli temel bilgilerin yanı sıra 20. yy’dan günümüze konser müzikleri hakkında derin bir bilgiyle donatır. Bütün öğrenciler özgün müzikal ifade ve tekniklerini araştırma ve geliştirmeye teşvik edilirler. Bu süreçte kompozisyon bölümü öğretim üyeleri de ilgili repertuar ve kavramlarla öğrencide bir temel oluşmasına destek olurlar. Seçkin misafir besteci ve icracıların uzmanlık sınıfları ile öğrencilerin bestecilik konusundaki bakış açıları genişlerken, MİAM’ın yerli müzisyen topluluğu olan Hezarfen ile yapılan sık konserler ve atölye çalışmaları sayesinde de öğrencilere güçlü bir portfolyo oluşma olanağı sunulur.

İÇERİK

Kompozisyon bölümü müfredatı kompozisyon bölümü öğretim üyeleri ile haftalık dersler üzerine odaklanmıştır. Yoğun geçen bu bire bir derslerde öğrenciler özgün bir sanatsal pratiğin oluşması için kendi müzikal ifade ve tekniklerini araştırmaya teşvik edilirler. Ayrıca etkin notasyon, ileri orkestrasyon, eleştirel dinleme ve çağdaş repertuarın kapsamlı analizleri gibi konular da bu dersler esnasında işlenir. Post-tonal Analysis, Recent Trends in Composition ve Advanced Orchestration gibi temel dersler 20. Yy’dan günümüze konser müziği hakkında kapsamlı bir birikimin oluşmasını sağlar. Electronic Music Composition ve Mixed Media Composition gibi dersler de seçmeli derslerden bazılarıdır.

Yüksek lisans tezi kapsamında hazırlanacak portfolyo için 20 dakikalık (eğer oda topluluğu ya da elektronik ortam için hazırlanmışsa) ya da 10 dakikalık (orkestra için hazırlanmışsa) bir eser bestelenmelidir. Bu eserle birlikte ortalama 35 sayfa civarında bir akademik makale de hazırlanmalıdır. Doktora tezi kapsamında ise tezle birlikte en az 30 dakika (oda topluluğu ve elektronik ortam için) ya da 20 dakika (orkestra için) uzunluğunda bir eser bestelenmelidir.

Şeflik

Şeflik uzmanlık alanı, orkestra şefliği ve koro şefliği için gereken tekniklerin çalışıldığı bir alandır. Başvuru esnasında istenen standart belgelere ek olarak mülakat için kapsamlı bir özgeçmiş ve adayın bir adet şeflik videosu (şefin yüzünün karşıdan veya yandan görüleceği şekilde) istenmektedir. Bütün adaylar mülakat esnasında Mozart’ın Eine Kleine Nachtmusik eserinin (piyano düzenlemesi) birinci ve ikinci bölümlerini yönetirler.

Şeflik bölümü öğrencileri hazırlık dönemi sonrasındaki üç dönem boyunca şeflik uzmanlık alanından en az üç ders alırlar. Bütün şeflik bölümü öğrencileri hazırlık döneminde Temel Şeflik Teknikleri dersini almak zorundadır. Hazırlık dönemi sonrasında ise Şeflik 1, Şeflik 2, Şeflik 3 dersleri alınmalıdır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri boyunca almak istedikleri seçmeli dersleri, dersi veren öğretim üyeleri veya kendi danışmanları ile görüşerek seçebilirler.

Şeflik 1 dersi orkestra şefliği tekniklerinin baton ile çalışılmasını kapsamaktadır. Temel Şeflik Teknikleri dersinde edinilen becerileri geliştirerek, daha detaylı bir şekilde artikülasyon, nüans, tempo ile 6/8, 5/4, 9/8, 7/4 tartımlarının vuruş şemaları öğretilir. Bu derste ayrıca bahsi geçen teknik ve becerilerin performans esnasında uygulandığı erken dönem Beethoven senfonilerinden (en az) birinin incelemesi yer almaktadır.

Şeflik 2 dersi koro şefliği tekniklerine yoğunlaşmakla birlikte şan teknikleri ve topluluk organizasyonu becerileri üzerinde çalışmalar sağlar. Ders esnasında çeşitli işaretleme/giriş verme türleri ve amatör vokal toplulukları için prova teknikleri çalışılır. Ders esnasında çalışılan repertuar Rönesans, Barok ve Klasik dönemlerden seçilmekte olup, çağdaş koro şefinin öğrenmesi gereken çeşitli müzik tarzlarını yansıtmaktadır.

Şeflik 3 öğrenciyi ikinci ve sonuncu resitallerine hazırlayan ileri seviye bir derstir. Şeflik öğretim üyesi  ve öğrencinin ortak kararı ile hem koro ve hem de çalgı topluluğu şefliği üzerine çalışılabilir. Bu derste ileri düzey partisyon analiz becerilerinin üstünde durulmakla birlikte çoklu-tartım şefliği ve ileri düzey baton/açık el teknikleri de çalışılmaktadır

Mezun olurken öğrenciler ikinci resitallerini yoğun bir programla verirler. Resitalin yanı sıra 2. Öğretim Yüksek Lisans öğrencileri konusu bakımından resitalleri ile bağlantılı olmak zorunda olmayan 30 sayfalık bir final projesi, 1. Öğretim Yüksek Lisans öğrencileri ise yüksek lisans tezi yazar.

Etnomüzikoloji
TANITIM
Etnomüzikoloji, Avrupa kökenli  sanat geleneklerinin dışında kalan müzikleri bilimsel olarak betimleme, analiz etme ve bu müziklerin içinde doğduğu ve icra edildiği farklı bağlamları anlama ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır.  21. yüzyılda ise etnomüzikoloji, Avrupa sanat gelenekleri, kötü müzik, caz, popüler müzik ve müzik* alanındaki çalışmaları-  diğer bir deyişle dünyadaki bütün müzikleri incelemektedir. Etnomüzikoloji zamanla müzikoloji içinde bir alt dal olmaktan çıkarak 100’den fazla ülkede çalışma yürüten akademisyenler ve Thomson-Reuters Arts & Humanities Citation Index’te yer alan çok sayıda dergiyle günümüzde müzik ve beşeri bilimler alanında başlıca bir disiplin haline gelmiştir. Ortaya çıktığı dönemde esasen seslerin analizine odaklanan bir dal olsa da, günümüzün etnomüzikologları çağımızı tanımlayan disiplinlerarasılığı benimsemiştir. Dolayısıyla etnomüzikolojinin kültürleri, medyayı ve halkları anlama konusundaki önemi giderek artmaktadır. Bu sebeple etnomüzikologlar antropoloji, biyoloji, eleştirel çalışmalar, tarih, bilgi teknolojileri, tıp, psikoloji vb. gibi alanlardaki en güncel görüşlerden faydalanabilmektedirler.
İÇERİK
Etnomüzikoloji yüksek lisans programı dört temel dersten oluşur: Introduction to Ethnomusicology, Foundations of Ethnomusicology, Analysis and Transcription, ve Fieldwork Methods. Doktora programına kabul edilen ve daha önce etnomüzikoloji eğitimi almamış öğrenciler de bu dersleri almakla ya da bu alanlarda yeterlilik göstermekle yükümlüdürler. Ayrıca çeşitli konularda seminer dersleri, anakara müziklerinin incelendiği dersler, Türk müziği ile ilgili dersler,  ve etnomüzikolojide eleştirel perspektifler (sadece doktora seviyesi) gibi dersler de programda yer almaktadır. Bunun yanında etnomüzikoloji alanı dışındaki bütün yüksek lisans öğrencileri de, etnomüzikoloji bölümü öğretim üyeleri tarafından verilen Musics of the World dersini almak zorundadır.*müzik: hayvanlar arası iletişim, yapay zeka-robot müzikleri, fonetik, sessiz müzikler, ses araştırmaları/çalışmaları vb.
Müzik Yöneticiliği & İşletmeciliği
TANITIM
Küresel müzik endüstrisi müzik teknolojileri, müzik dağıtımı, satın alma ve internet tabanlı doğrudan pazarlama gibi değişik alanlarda gelişmeler göstermektedir. Teknolojik gelişmeler karmaşık pazarlama mekanizmalarını, pazara giriş stratejilerini, etkinlik organizasyonlarını, halkla ilişkiler ve tanıtım yöntemlerini, yeni sanatçı menajerliği ve satış/pazarlama metodlarını da beraberinde getirmektedir. MİAM bütün bu sistemlerin yanı sıra ileri seviye müzik işletmeciliği, edisyon ve A&R (sanatçı ve repertuar) gibi sistemlere de yoğunlaşarak sürekli değişmekte olan milyar dolarlık küresel müzik endüstrisine uyum sağlamaktadır.
İÇERİK
Bu bağlamda tüm yüksek lisans öğrencileri için zorunlu olan Müzik Yöneticiliği & İşletmeciliğine Giriş dersi bütün bu sistemlere genel bir bakış sağlamaktadır. Dersler ilerledikçe öğrenciler stüdyo prodüksiyonu, stajyerlik ve etkinlik organizasyonu gibi konularda deneyim sahibi olurlar. MİAM sadece ticari çıkarlara yoğunlaşmış pazarlama uzmanları yetiştirmektense müziği bütün yönleriyle anlayabilen, sanatsal duyarlılık sahibi profesyonel müzik yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin güvenilir bir müzik yöneticiliği yaklaşımı edinebilmeleri ve en güncel bilgilerle erişebilmeleri için MİAM’da müzik yöneticiliği ve işletmeciliği alanında sürekli olarak yeni yöntemler araştırılmakta ve takip edilmektedir.
Müzik Teorisi
TANITIM
MİAM Müzik Teorisi bölümü, uzmanlığı müzik teorisi olan öğrencilerle birlikte bütün MİAM öğrencilerine açıktır. Müzik teorisi öğrencileri temel teknikler dışında çok disiplinli, müzikolojik bir yaklaşımın ön planda olduğu en güncel analitik metodolojiler konusunda uzmanlaşırlar ve böylece yapısalcı ve yapısalcılık sonrası müzik analizine hakim olurlar. Müzik teorisi bölümünün amacı öğrencilere en yüksek seviyede bilgi birikimi kazandırmaktır. Bu maksatla müzik teorisi öğrencileri sadece 18. yy - 20. yy arası değil, 20. ve 21. yy ve isteğe bağlı olarak diğer dönemlerde kullanılan müzik analizi yöntemlerinin de kapsamlı ve güncel bilgisi ile donatılırlar.
İÇERİK
Yüksek lisans öğrencileri için temel teorik eğitim iki zorunlu dersten oluşmaktadır: tonal armoni odaklı yoğun bir ders olan Introduction to Music Theory; ve bunun yanında ya klasik form ve analizine yoğunlaşan Eurogenetic Music Theory dersi ya da müzik analizi konusunu daha geniş bir açıdan ele alan ve değişik kültür ve kültür çevrelerinin müzik geleneklerini kapsayan World Music Theory dersi. Advanced Post-Tonal Theory, Schenkerian Analysis ve ayrıca Chromatic Harmony ve Period Performance Practice gibi çeşitli analitik konuları ele alan dersler de müzik teorisi bölümüne öğrencilerine açıktır. Dersler tek bir besteciye, bestecilik akımına ya da tarihi döneme özel olarak da açılabilir. Öğrenciler kendi ilgi alanlarına yönelik konuları bir öğretim üyesi ile detaylıca inceleyebilecekleri Independent Study derslerini de seçebilirler. Bu ders içeriği öğrencinin müzik teorisi alanına özgün bir katkıda bulunmasının beklendiği final projesi ya da tezinin oluşmasına katkıda bulunması için tasarlanmıştır. Kulak eğitimi, kontrpuan ve eleştirel dinleme gibi müzik teorisi uygulamalarında başarılı olmak müzik teorisi yüksek lisans uzmanlık alanının önemli bir kısmını oluşturmaktadır ve doktora programının başarıyla tamamlanması için de ön koşuldur.
Müzikoloji
TANITIM
Müzikoloji MİAM’da başlıca bir uzmanlık alanı olduğu gibi hazırlık dönemi dersleri, zorunlu dersler ve seçmeli ders içeriği bakımından diğer uzmanlık alanlarına da açıktır. Hazırlık dönemi dersleri ve zorunlu dersler kapsamında bütün öğrenciler eleştirel dinlemeler eşliğinde müzik tarihindeki önemli olay ve kavramları kültürel bağlamlarında dönemsel olarak ele alırlar ve bu sayede kronolojik olarak düzenlenmiş bir Batı müziği araştırması yapmış olurlar. Seçmeli dersler kapsamında ise senfoni ve opera gibi çeşitli tarzlar; kadim müzikler, Rönesans müziği, Amerikan müziği ve 20. yy müziği gibi dönemler ve repertuarlar; göstergebilim gibi özel metodolojilerin ayrıntılı olarak incelenmektedir. Müzikoloji alanında uzmanlaşan öğrencilere araştırma metodolojileri, kaynak araştırmaları ve yayın yöntemleri, ileri kaynakça ve diğer önemli konu ve kavramların ayrıntılı olarak incelendiği dersler de sunulmaktadır. Öğrenciler tercih ettikleri öğretim üyeleri ile bireysel çalışmalarda da bulunabilirler. Mezun olmak için ise öğrenciler danışmanlarının onayladığı bir konu üzerine müzikoloji alanına özgün bir katkıda bulunacak final projesi ya da yüksek lisans tezi yazarak mezun olurlar.
Performans
TANITIM

MİAM’ın yüksek lisans ve doktora programlarındaki Performans alanının amacı, gerek akademik anlamda gerekse seçtikleri çalgının repertuarı üzerine uzmanlaşmış, donanımlı ve entelektüel bilinci olan müzisyenler yetiştirmektir. Bu amaçla haftalık bireysel enstrüman dersleri ve oda müziği topluluklarına katılımın yanısıra öğrenciler, müzikoloji ve müzik teorisi gibi birçok farklı alandan temel dersler de almak zorundadır. Yüksek lisans öğrencileri biri yarım, biri tam olmak üzere iki resital verirler. Doktora öğrencileri ise iki tam resitale ek olarak tez dönemlerinde bir anlatımlı resital sunmak zorundadır. Performans uzmanlık alanı altında halen piyano, keman, viyolonsel, flüt, perküsyon, gitar ve şan dallarında eğitim verilmektedir. Diğer orkestra enstrümanları ve Türk halk ve sanat müziği çalgıları, ancak o alanda eğitim verebilecek akademisyenlerin mevcut olması durumunda açılabilmektedir.

Sonik Sanatlar

TANITIM

Sonik Sanatlar programı dijital müzisyenlere, ses sanatçılarına ve ayrıca klasik batı notasyonu ve enstrümanlarının dışındaki materyalle çalışan bestecilere yönelik olarak oluşturulmuştur. Program içerisinde öğrencilerin güncel olarak yönelebileceği alanlar şunlardır: elektroakustik müzik, mixed media composition, ses sanatları yerleştirmesi konsepti ve tasarımı, dizüstü bilgisayar icrası, bilgisayarlar ve icracılarla canlı ve etkileşimli doğaçlama, multimedia besteciliği.

Sınıf ortamından dışarı yönelerek kamuya açık performanslar ve aktivitelerde bulunmak Sonik Sanatlar programı için önemli bir unsurdur. Yaratıcılığın ön planda tutulduğu dersler, ders esnasında ortaya çıkan materyalin sunum, konser ve sergi gibi herkese açık aktivitelerde paylaşımına olanak tanır. Bu imkânların yanı sıra kampüs-dışı konserlerde ve etkinliklerde yer alma olanakları da mevcuttur.

İÇERİK

Sonik Sanatlar ders içeriği elektroakustik müzik ve ses sanatları alanındaki güncel gelişmeler ve tarihsel akımlar hakkında geniş bir bilgi aktarımı için tasarlanmıştır. Bütün öğrenciler Electronic Music Composition, Electronic Music History, Audio Programming ve Multimedia Design gibi ana dersleri alırlar. Bu derslerin yanında öğrenciler seçmeli olarak Mixed Electroacoustic Composition, Sound Studies gibi dersleri veya bireysel beste çalışması ve bireysel araştırma yapabilecekleri dersler alabilirler.

Yüksek lisans programı için final projesi ve tez kapsamında öğrenciler 30 dakikadan az olmayan ses çalışmaları ve bestelerden oluşan bir portfolyo, ya da kıyaslanabilir ölçüde bir ses sanatları projesi hazırlarlar. Buna ek olarak yayınlanabilir nitelikte bir makale hazırlanmalıdır. Doktora programından mezun olmak için ise yeterlik sınavının başarıyla tamamlanmasının ardından öğretim üyelerinin danışmanlığı vasıtasıyla daha geniş bir araştırma projesi ve doktora tezi hazırlanmalıdır.

Ses Mühendisliği ve Tasarımı
TANITIM

Ses Mühendisliği ve Tasarımı (SED) programı alanın teknik, ticari ve müzikal yönlerine eşit derecede önem veren bir eğitim vermesi açısından özel bir konumdadır. MİAM’ın ders içeriği de bu yönelimi yansıtır konumdadır ve öğrenciler ses mühendisliği uzmanlık alanı dışındaki alanlardan da ders alırlar. Böylece programdan mezun olan öğrenciler alanlarıyla ilgili en  güncel ve kapsamlı, pratik ve teorik bilgilere sahip olmakla kalmayıp ince bir yaratıcı duyarlılığa da sahip olurlar. Ayrıca değişik müzik tarzlarını kapsamına alan küresel ve yerel müzik endüstrisi hakkında da bilgi edinirler. Programın bu ayırt edici özelliği sayesinde öğrencilerde müzik prodüksiyonları hakkında bilgiye dayalı kararlar almalarını sağlayacak bir müzikal altyapı oluşmuş olur. Öğrencilerin MİAM stüdyolarında ses mühendisi ve asistan olarak çalışma imkanı bulmaları programın en önemli yönlerinden biridir. Bu kayıt ve miks deneyimleri öğrencilerin çeşitli tarzlardaki müzikler ve çalgı toplulukları için değişik miks, mastering ve kayıt kurulumları hazırlamalarını gerektirir.

İÇERİK

MİAM SED programını oluşturan ana dersler şunlardır: Studio Practices, Multitrack Recording and Mixing, Advanced Mixing, and Mastering. Ayrıca öğrenciler bu zorunlu derslerin dışında Computer Music, Audio Programming ve Classical Production gibi seçmeli dersleri de alarak müzikal birikimlerini geliştirmeye teşvik edilirler.